§1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Programu rabatowego w Mamy Butik.

2.Organizatorem Programu rabatowego jest Mamy Butik.

3.Program rabatowy kierowany jest do Uczestników.

4.Pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane w §2. niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Organizator/Sprzedawca/Sklep/Sklep internetowy – Andrzej Tymiński wykonujący działalność
gospodarczą pod firmą Andrzej Tymiński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
i Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleja Wojska Polskiego 24, 18-
300 Zambrów, dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:
Mamy Butik ul. I. Malmeda 11/1 15-440 Białystok, NIP: 7231529661, REGON: 200263897,
adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@mamybutik.pl.
Sklep internetowy Usługodawcy działa pod adresem https://mamybutik.pl/

Uczestnik – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży
ze Sprzedawcą.
Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego mamybutik.pl, w którym to klient w dowolnym momencie ma możliwość przetworzenia danych z koszyka na treść Zamówienia, które jest wysyłane do obsługi.
Okres Programu rabatowego – Okres od 01.02.2019 do odwołania. Organizator może zakończyć Program rabatowy podając informację o jego zakończeniu na stronie internetowej mamybutik.pl
Regulamin – Niniejszy regulamin Programu rabatowego.
Program rabatowy – „Program rabatowy w Mamy Butik” organizowany przez Mamy Butik, uregulowany w niniejszym Regulaminie.
Rabat – Oferta promocyjna ustalona na podstawie zsumowanych wartości zrealizowanych Zamówień w Sklepie internetowym mamybutik.pl oraz Sklepie stacjonarnym polegająca na progresywnym udzielaniu
zniżki na nabywane artykuły.

§3. Zasady Programu rabatowego

1.Organizator, którego dotyczy niniejszy Regulamin udziela w Okresie Programu rabatowego
określonych Rabatów Uczestnikom, realizującym Zamówienie.

2.Tabela Rabatów udzielanych przez Organizatora znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu
oraz na stronie https://mamybutik.pl/program-rabatowy/

3.Warunkiem skorzystania z Rabatu jest uregulowanie zakupu produktu w Sklepie Organizatora

a.W przypadku sklepu stacjonarnego poinformowanie personelu Sklepu przez Uczestnika
o zamiarze skorzystania z przysługującego rabatu

b.W przypadku Sklepu internetowego upewnienie się, czy system automatycznie naliczył
odpowiedni rabat w Koszyku.

4.Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny, ani
rzeczowy, jak również prawo do przeniesienia prawa do Rabatu na osoby trzecie.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udzielenia Rabatu spowodowanego
awarią urządzeń bądź systemu lub brakiem możliwości ich prawidłowego użycia. W takim przypadku
Rabat nie będzie mógł być zrealizowany do czasu usunięcia nieprawidłowości w działaniu tychże.

6.W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży, zwrotu towaru lub jego
wymiany na inny, a w konsekwencji rozliczenia należności za towar zwracany lub wymieniany, wartość
rozliczenia należności równa będzie cenie z dokumentu sprzedaży
tj. cenie brutto produktu pomniejszonej o wartość udzielonego Rabatu.

7.Produkty objęte standardową promocją sklepu dostępną dla wszystkich klientów

8.Rabaty nie sumują się i nie łączą się z innymi promocjami.

9.O zasadach przydziału Rabatu oraz o produktach, które nie podlegają temuż decyduje Organizator.

10.Uczestnictwo w Programie rabatowym jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Uczestników i nie
nakłada na nich żadnych dodatkowych zobowiązań.

§4. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące Programu rabatowego mogą być zgłaszane Organizatorowi pisemnie na
adres: Mamy Butik ul. I. Malmeda 11/1 15-440 Białystok, na adres poczty elektronicznej (e-mail):
bok@mamybutik.pl.

2.W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, powinna ona zawierać imię i nazwisko
reklamującego, adres do korespondencji oraz opis i przyczyny reklamacji.

3.O wyniku rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany pisemnie listem na
podany przez reklamującego adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, o ile reklamujący
wystąpił z takim wnioskiem.

4.Rozpatrzenie i ustosunkowanie się do reklamacji następuje w terminie przewidzianym
stosownymi przepisami.

5.Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza roszczeń wynikających z przepisów prawa polskiego.

§5. Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.

2.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://mamybutik.pl/program-rabatowy/

3.Zapytania o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Programu rabatowego można kierować do
Organizatora pod numerem telefonu: 798640570, dostępnym w godzinach pracy Sklepu.

4.Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W relacjach
Organizatora z konsumentem stosuje się język polski.

5.Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący
pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822, z późn. zm.), której tekst jest dostępny
m.in. w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ .